ผู้ใช้งานออนไลน์: 8
top

ป้ายจราจร

ป้ายห้าม


 

โดยปกติป้ายห้ามจะตั้งอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่ตั้งอยู่หรือจากตำแหน่งที่ตั้งที่มีการห้าม ป้ายจะถูกติดตั้งห่างจากตำแหน่งที่ตั้งพร้อมกับมีแผ่นป้ายใต้ป้ายจราจรที่ระบุระยะทางไว้


C 11.1 ห้ามเลี้ยวขวา

ห้ามเลี้ยวขวา ใช้ข้อห้ามนี้เฉพาะที่ทางแยกหรือทางรถวิ่งที่มีป้ายจราจรตั้งอยู่ เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นบนแผ่นป้ายด้านล่าง


C 11.2 ห้ามเลี้ยวซ้าย

ห้ามเลี้ยวซ้าย หมายความว่าห้ามกลับรถ ใช้ข้อห้ามนี้เฉพาะที่ทางแยกหรือทางรถวิ่งที่มีป้ายจราจรตั้งอยู่ เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นบนแผ่นป้ายด้านล่าง


C 12 ห้ามกลับรถ

ห้ามกลับรถ ใช้ข้อห้ามนี้เฉพาะที่ทางแยกหรือทางรถวิ่งที่มีป้ายจราจรตั้งอยู่ เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นบนแผ่นป้ายด้านล่าง


C 19 ห้ามเข้า

ป้ายห้ามเข้าสำหรับยานพาหนะทุกประเภท อาจมีการระบุไว้บนแผ่นป้ายด้านล่างของป้ายจราจรว่ารวมถึงการห้ามรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กบนถนนนั้นด้วย


C 21 ห้ามการจราจรทั้งสองทิศทาง

อาจมีการระบุไว้บนแผ่นป้ายด้านล่างของป้ายจราจรว่ารวมถึงการห้ามรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กด้วย


C 22.1 ห้ามยานพาหนะที่มีเครื่องยนต์ จักรยานยนต์ขนาดใหญ่ แทรคเตอร์ เครื่องจักร

แผ่นป้ายด้านล่างของป้ายจราจรระบุว่ารวมถึงห้ามรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กด้วย ป้ายห้ามจราจรประเภทที่ระบุ สามารถระบุข้อห้ามต่อการจราจรหลายประเภทได้โดยการรวมสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องไว้บนป้ายจราจรอันเดียวกัน


C 22.2 ห้ามรถจักรยานยนต์และจักรยานยนต์ขนาดใหญ่

แผ่นป้ายด้านล่างของป้ายจราจรระบุว่ารวมถึงห้ามรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กด้วย ป้ายห้ามจราจรประเภทที่ระบุ สามารถระบุข้อห้ามต่อการจราจรหลายประเภทได้โดยการรวมสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องไว้บนป้ายจราจรอันเดียวกัน


C 23.1 ห้ามรถบรรทุก

มีการระบุน้ำหนักบนแผ่นป้ายด้านล่างของป้ายจราจร ข้อห้ามอาจจำกัดให้ใช้ได้เฉพาะกับรถบรรทุก รวมถึงพาหนะที่พ่วงต่อกันไว้หากน้ำหนักโดยรวมที่อนุญาตทั้งหมดหนักกว่าที่ระบุไว้เท่านั้น ป้ายห้ามจราจรประเภทที่ระบุ สามารถระบุข้อห้ามต่อการจราจรหลายประเภทได้โดยการรวมสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องไว้บนป้ายจราจรอันเดียวกัน


C 23.2 ห้ามรถโดยสารประจำทาง

มีการระบุน้ำหนักบนแผ่นป้ายด้านล่างของป้ายจราจร ข้อห้ามอาจจำกัดให้ใช้ได้เฉพาะกับรถโดยสารประจำทาง รวมถึงรถไฟโดยสารประจำทางหากน้ำหนักโดยรวมที่อนุญาตทั้งหมดหนักกว่าที่ระบุไว้เท่านั้น ป้ายห้ามจราจรประเภทที่ระบุ สามารถระบุข้อห้ามต่อการจราจรหลายประเภทได้โดยการรวมสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องไว้บนป้ายจราจรอันเดียวกัน


C 23.3 ห้ามขนส่งสินค้านตราย

ป้ายจราจรห้ามขับขี่ด้วยยานพาหนะที่ขนส่งสินค้าอันตรายตามที่กำหนดไว้ในกฎข้อบังคับการขนส่งทางถนนของสินค้าอันตราย แผ่นป้ายด้านล่างสามารถระบุช่วงเวลาที่ห้ามและหมวดหมู่ต่างๆ ของสินค้าอันตรายที่มีข้อห้ามครอบคลุม ป้ายห้ามจราจรประเภทที่ระบุ สามารถระบุข้อห้ามต่อการจราจรหลายประเภทได้โดยการรวมสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องไว้บนป้ายจราจรอันเดียวกัน


C 24.1 - ห้ามรถแทรกเตอร์และเครื่องจักร

มีการระบุน้ำหนักบนแผ่นป้ายด้านล่างของป้ายจราจร ข้อห้ามอาจจำกัดให้ใช้ได้เฉพาะกับรถแทรคเตอร์และเครื่องจักร รวมถึงพาหนะที่พ่วงต่อกันไว้หากน้ำหนักโดยรวมที่อนุญาตทั้งหมดหนักกว่าที่ระบุไว้เท่านั้น ป้ายห้ามจราจรประเภทที่ระบุ สามารถระบุข้อห้ามต่อการจราจรหลายประเภทได้โดยการรวมสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องไว้บนป้ายจราจรอันเดียวกัน


C 24.2 ห้ามรถม้าและสิ่งที่คล้ายคลึงกัน

ห้ามรถม้าและสิ่งที่คล้ายคลึงกัน ป้ายห้ามจราจรประเภทที่ระบุ สามารถระบุข้อห้ามต่อการจราจรหลายประเภทได้โดยการรวมสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องไว้บนป้ายจราจรอันเดียวกัน


C 25.1 ห้ามจักรยานและจักรยานยนต์ขนาดเล็ก

อาจมีการระบุไว้บนแผ่นป้ายด้านล่างของป้ายจราจรว่ารวมถึงการห้ามรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กด้วย ป้ายห้ามจราจรประเภทที่ระบุ สามารถระบุข้อห้ามต่อการจราจรหลายประเภทได้โดยการรวมสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องไว้บนป้ายจราจรอันเดียวกัน


C 25.2 ห้ามจักรยานยนต์ขนาดเล็ก

อาจมีการระบุไว้บนแผ่นป้ายด้านล่างของป้ายจราจรว่ารวมถึงการห้ามรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กด้วย ป้ายห้ามจราจรประเภทที่ระบุ สามารถระบุข้อห้ามต่อการจราจรหลายประเภทได้โดยการรวมสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องไว้บนป้ายจราจรอันเดียวกัน


C 26.1 ห้ามขี่ม้าและการนำของม้า

ห้ามขี่ม้าและการนำของม้า ป้ายห้ามจราจรประเภทที่ระบุ สามารถระบุข้อห้ามต่อการจราจรหลายประเภทได้โดยการรวมสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องไว้บนป้ายจราจรอันเดียวกัน


C 26.2 ห้ามคนเดินเท้า

ห้ามคนเดินเท้า ป้ายห้ามจราจรประเภทที่ระบุ สามารถระบุข้อห้ามต่อการจราจรหลายประเภทได้โดยการรวมสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องไว้บนป้ายจราจรอันเดียวกัน


C 31 น้ำหนักรวม

ป้ายห้ามการขนส่งด้วยยานพาหนะที่มีน้ำหนักรวมจริงซึ่งหนักกว่าที่ระบุไว้ สำหรับยานพาหนะที่พ่วงต่อกันไว้ โดยใช้ข้อจำกัดของน้ำหนักกับยานพาหนะทุกคันสำหรับยานพาหนะที่พ่วงต่อกันไว้


C 32 น้ำหนักรวมของยานพาหนะที่พ่วงต่อกันไว้

ป้ายห้ามการขนส่งด้วยยานพาหนะที่มียานพาหนะที่พ่วงต่อกันไว้ทุกประเภท โดยมีน้ำหนักรวมจริงหนักกว่าที่ระบุไว้


C 35 น้ำหนักเพลา

ป้ายห้ามการขนส่งด้วยยานพาหนะที่มีน้ำหนักเพลาหนักกว่าที่ระบุไว้


C 36 น้ำหนักโบกี้

ป้ายห้ามการขนส่งด้วยยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุกจริงที่อยู่บนน้ำหนักเพลา (น้ำหนักโบกี้) หรือบนเพลาเดี่ยวหนักกว่าที่ระบุไว้


C 41 ความกว้างของยานพาหนะ

ป้ายห้ามการขนส่งด้วยยานพาหนะที่มีความกว้างซึ่งรวมถึงสินค้าที่บรรทุกกว้างกว่าที่ระบุไว้


C 42 ความสูงของยานพาหนะ

ป้ายห้ามการขนส่งด้วยยานพาหนะที่มีความสูงซึ่งรวมถึงสินค้าที่บรรทุกสูงกว่าที่ระบุไว้


C 43 ความยาวของยานพาหนะ

ป้ายห้ามการขนส่งด้วยยานพาหนะที่มีความยาวซึ่งรวมถึงสินค้าที่บรรทุกยาวกว่าที่ระบุไว้


C 51 ห้ามแซง

ข้อห้ามนี้ไม่ได้นำมาใช้กับการแซงรถจักรยานและจักรยานยนต์สองล้อขนาดเล็ก ข้อห้ามนี้ไม่ได้นำมาใช้กับการแซงยานพาหนะที่เลี้ยวออกจากถนน ข้อห้ามมีผลบังคับใช้โดยไม่คำนึงถึงกฎข้อบังคับในมาตรา 16 ข้อ 2 จนกว่าจะทำให้ไม่มีผลกับป้ายหยุดหรือป้ายที่มีระยะทางระบุอยู่บนแผ่นป้ายด้านล่าง แผ่นป้ายด้านล่างมีการระบุช่วงเวลาที่ห้ามไว้อย่างชัดเจน


C 52 - ห้ามรถบรรทุก

ป้ายห้ามแซงรถบรรทุกและรถพ่วง ข้อห้ามนี้ไม่ได้นำมาใช้กับการแซงรถจักรยานและจักรยานยนต์สองล้อขนาดเล็ก ข้อห้ามนี้ไม่ได้นำมาใช้กับการแซงยานพาหนะที่เลี้ยวออกจากถนน ข้อห้ามมีผลบังคับใช้โดยไม่คำนึงถึงกฎข้อบังคับในมาตรา 16 ข้อ 2 จนกว่าจะไม่มีผลเมื่อมีป้ายสิ้นสุดหรือป้ายที่มีระยะทางระบุอยู่บนแผ่นป้ายด้านล่าง แผ่นป้ายด้านล่างมีการระบุช่วงเวลาที่ห้ามไว้อย่างชัดเจน


C 53 - สิ้นสุดการห้ามแซง

C 53 - สิ้นสุดการห้ามแซง


C 52 - สิ้นสุดการห้ามแซงรถบรรทุก

สิ้นสุดการห้ามแซงรถบรรทุก


C 55 พื้นที่จำกัดความเร็ว

C 55 พื้นที่จำกัดความเร็ว ป้ายกำหนดพื้นที่จำกัดความเร็วสำหรับพื้นที่บนถนนจริง สามารถดูพระราชบัญญัติการจราจรบนถนนมาตรา 42 การจำกัดความเร็วมีผลบังคับใช้โดยไม่คำนึงถึงกฎข้อบังคับในมาตรา 16 ข้อ 2 จนกว่าจะไม่มีผลเมื่อมีป้ายสิ้นสุดหรือป้ายที่มีระยะทางระบุอยู่บนแผ่นป้ายด้านล่าง มีการระบุน้ำหนักบนแผ่นป้ายด้านล่างของป้ายจราจร การจำกัดความเร็วอาจจำกัดให้ใช้ได้เฉพาะกับยานพาหนะ รวมถึงพาหนะที่พ่วงต่อกันไว้หากน้ำหนักโดยรวมที่อนุญาตทั้งหมดหนักกว่าที่ระบุไว้เท่านั้น


C 56 สิ้นสุดพื้นที่จำกัดความเร็ว

C 56 สิ้นสุดพื้นที่จำกัดความเร็ว ป้ายจะต้องมีแผ่นป้ายด้านล่างที่มีสัญลักษณ์เมืองจากป้าย E 55 เพื่อเน้นว่ามีการตั้งป้ายจราจรไว้ภายในบริเวณที่มีตึกอาคารหนาแน่น ป้ายจราจรอาจมีแผ่นป้าย UC 57 ด้านล่างของป้ายเพื่อแจ้งเกี่ยวกับการจำกัดความเร็วทั่วไปที่เหมาะสมนอกบริเวณที่มีตึกอาคารหนาแน่น


C 59 - สิ้นสุดการห้าม

ป้ายนี้จะยกเลิกป้ายห้ามทั้งหมดบนถนนเส้นก่อนหน้า ยกเว้นการหยุดรถและจอดรถ


C 61 ห้ามหยุดรถ

ป้ายห้ามหยุดรถบนช่องจราจรซึ่งไม่พิจารณาถึงการจราจรที่เหลือ เนื้อหาที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมของกฎข้อบังคับอาจระบุไว้ที่ด้านล่างของแผ่นป้ายห้ามหยุด ตัวอย่างเช่นอาจระบุว่าห้ามหยุดรถใช้ได้กับวันธรรมดาบางวันหรือภายในเวลาที่กำหนด และนอกเหนือจากข้อจำกัดเหล่านี้อาจมีการห้ามจอดรถหรือการจอดรถที่มีการจำกัดเวลา

ในกรณีที่กฎข้อบังคับในมาตรา 28 ข้อ 1 หรือมาตรา 29 ของพระราชบัญญัติการจราจรบนถนนนั้นเข้มงวดกว่าข้อบังคับที่ระบุไว้ในป้ายเหล่านี้

กฎระเบียบที่ระบุไว้ในป้ายดังกล่าวใช้เฉพาะกับถนนข้างที่มีสัญญาณตั้งอยู่ ดังนั้นจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในกฎข้อบังคับในมาตรา 28 ข้อ 2 ของพระราชบัญญัติจราจรทางบก

กฎข้อบังคับใช้กับทิศทางการขับขี่กับถนนด้านที่มีป้ายตั้งอยู่ถึงทางแยกถัดไป เว้นแต่มีป้ายอื่นตั้งอยู่ก่อนทางแยกสำหรับการหยุดรถ หรือจอดรถ หรืออย่างอื่นที่ระบุไว้ด้วยลูกศรบนป้ายด้านล่าง


C 62 ห้ามจอดรถ

ป้ายห้ามจอดรถบนถนน เนื้อหาที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมของกฎข้อบังคับอาจระบุไว้ที่ด้านล่างของแผ่นป้ายห้ามจอดรถ ตัวอย่างเช่นอาจระบุว่าห้ามจอดรถใช้ได้กับวันธรรมดาบางวันหรือภายในเวลาที่กำหนด และนอกเหนือจากข้อจำกัดเหล่านี้อาจมีการจอดรถที่มีการจำกัดเวลา

ในกรณีที่กฎข้อบังคับในมาตรา 28 ข้อ 1 หรือมาตรา 29 ของพระราชบัญญัติการจราจรบนถนนนั้นเข้มงวดกว่าข้อบังคับที่ระบุไว้ในป้ายเหล่านี้

กฎระเบียบที่ระบุไว้ในป้ายดังกล่าวใช้เฉพาะกับถนนข้างที่มีสัญญาณตั้งอยู่ ดังนั้นจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในกฎข้อบังคับในมาตรา 28 ข้อ 2 ของพระราชบัญญัติจราจรทางบก

กฎข้อบังคับใช้กับทิศทางการขับขี่กับถนนด้านที่มีป้ายตั้งอยู่ถึงทางแยกถัดไป เว้นแต่มีป้ายอื่นตั้งอยู่ก่อนทางแยกสำหรับการหยุดรถ หรือจอดรถ หรืออย่างอื่นที่ระบุไว้ด้วยลูกศรบนป้ายด้านล่าง