ผู้ใช้งานออนไลน์: 10
top

กฎจราจร

ทางหลวงพิเศษและทางหลัก


 

กฎพิเศษสำหรับการจราจรบนทางหลวงพิเศษและทางหลัก

การจราจรบนทางหลวงพิเศษและทางหลัก รวมถึงทางเข้าและออกจากถนนไปยังหรือจากถนนดังกล่าวที่สามารถเกิดขึ้นได้เฉพาะกับรถยนต์เท่านั้นซึ่งอยู่บนถนนระดับที่สามารถและต้องขับด้วยความเร็ว 50 กม.ต่อชั่วโมงเป็นอย่างน้อย

ข้อ 2 โดยไม่คำนึงถึงข้อ 1 ตำรวจสามารถอนุญาตให้มีการขับขี่รถบรรทุกพื้นเรียบได้หากไม่สามารถทำการขนส่งได้ด้วยวิธีการอื่นด้วยเหตุผลที่เหมาะสม

ข้อ 3 โดยไม่คำนึงถึงข้อ 1 ตำรวจสามารถอนุญาตให้มีการขับขี่ที่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจจากทางเข้าที่ใกล้ที่สุดไปยังทางออกที่ใกล้ที่สุดบนทางหลวงพิเศษและทางหลักข้ามการเชื่อมต่อที่มั่นคง (สะพานและอุโมงค์) กับรถยนต์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้ในข้อ 1 และ 2 หากไม่สามารถขับขี่ได้ด้วยวิธีการอื่นด้วยเหตุผลที่เหมาะสม ไม่อนุญาตให้มีการขับขี่โดยใช้รถจักรยานยนต์ขนาดเล็กบนพื้นที่ดังกล่าวของถนน

ข้อ 4 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของประเทศเดนมาร์กสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ข้อบังคับในการขับขี่รถยนต์บนทางหลวงพิเศษและทางหลักตามข้อ 3 หลังจากการเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของประเทศเดนมาร์กสามารถกำหนดกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการชำระเงินช่วยเหลือสำหรับตำรวจ ซึ่งเป็นไปตามการประมาณการของตำรวจที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการขนส่งดังกล่าว

มาตรา 45 สามารถขับขี่ไปยังทางหลวงพิเศษและทางหลักได้เฉพาะที่ต้นทางของทางหลวงพิเศษและทางหลักหรือหรือตามเส้นทางของถนนทางเข้าที่กำหนดไว้เป็นพิเศษเท่านั้น

ข้อ 2 สามารถขับขี่ออกจากทางหลวงพิเศษเฉพาะที่ปลายทางของทางหลวงพิเศษหรือตามเส้นทางของถนนทางออกที่กำหนดไว้เป็นพิเศษเท่านั้น

มาตรา 46 ไม่อนุญาตให้ขับขี่ผ่านเกาะกลางหรือผ่านช่องทางเปิดในพื้นที่เหล่านี้

ข้อ 2 บนทางหลวงพิเศษและทางเข้าและทางออกจากถนนไปยังทางหลวงพิเศษดังกล่าว ไม่อนุญาตให้กลับรถหรือถอยหลัง ไม่อนุญาตให้หยุดรถหรือจอดรถด้านนอกที่จอดรถหรือข่องจอดรถที่แสดงเครื่องหมายไว้ อย่างไรก็ตามการหยุดรถข้างตู้โทรศัพท์ฉุกเฉินนั้นได้รับอนุญาตในกรณีที่จะใช้โทรศัพท์ฉุกเฉิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของประเทศเดนมาร์กสามารถกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการหยุดรถเป็นครั้งคราวและการจอดยานพาหนะที่ไม่ได้ใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมถนน

ข้อ 3 หากมีช่องจราจรตั้งแต่สามช่องจราจรขึ้นไปในทิศทางการจราจรเดียวกัน รถยนต์ที่มีน้ำหนักรวมมากกว่า 3.5 ตันและยานพาหนะที่พ่วงไว้มีความยาวเกินกว่า 7 เมตร สามารถใช้ช่องจราจรหนึ่งในสองช่องจราจรทางขวาสุดได้เท่านั้น เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในมาตรา 16 ข้อ 1

ข้อ 4 งานซ่อมถนนบนทางหลวงพิเศษ รวมถึงถนนทางเข้าและทางออกไปยังทางหลวงพิเศษดังกล่าวจะต้องปฏิบัติงานในขณะที่มีการเตือนให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ ยานพาหนะที่ใช้สำหรับงานซ่อมถนนจะต้องใช้หลอดไฟมากกว่าหนึ่งหลอดขึ้นไป ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากทุกทิศทางและแสดงไฟกระพริบสีเหลือง หากไม่ครอบคลุมในมาตรา 44 ข้อ 1 พวกเขาจะต้องขับขี่ไปที่และจากที่ทำงานตามเส้นทางของถนนทางออกที่ใกล้ที่สุด

มาตรา 47 หากจะต้องหยุดยานพาหนะ เนื่องจากอุบัติเหตุจากการขับขี่จราจร เครื่องยนต์ขัดข้อง หรือด้วยเหตุผลอื่น ยานพาหนะจะต้องจอดอยู่ด้านนอกถนนที่ไกลสุด หลังจากนั้นจะถูกนำออกจากทางหลวงพิเศษ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกฎข้อบังคับตามมาตรา 9 หากยานพาหนะไม่ถูกเคลื่อนย้ายออกจากถนนทันที ผู้ขับขี่จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อเตือนแก่ผู้ใช้ถนนคันอื่น โปรดดูมาตรา 31 ข้อ 2 หัวข้อ 3-5 สามารถซ่อมแซมยานพาหนะที่บริเวณนั้นได้เฉพาะในกรณีที่จะต้องเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากทางหลวงพิเศษโดยเร็วที่สุดหากจำเป็น ในขณะที่ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินจะต้องจอดยานพาหนะด้านนอกถนนให้ไกลที่สุด

ข้อ 2 ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ถนนบางส่วนเพื่อทำการซ่อมแซมในบริเวณที่รถเสีย โดยจะต้องมีการดำเนินการจากตำรวจก่อนที่จะเริ่มการซ่อมแซมและเป็นผู้ตัดสินใจหากให้มีการซ่อมแซมในบริเวณดังกล่าว โปรดดูข้อ 1 หัวข้อ 3 นอกจากนี้จะต้องแจ้งตำรวจก่อนหากจะทำการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกโดยการใช้ถนนบางส่วน

ข้อ 3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของประเทศเดนมาร์กสามารถกำหนดกฎเกณฑ์การใช้ป้ายจราจรเคลื่อนที่สำหรับยานพาหนะและเครื่องหมายจราจรอื่นๆ ในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและการดำเนินการซ่อมแซมในบริเวณนั้น


ทางหลวงพิเศษ

ป้ายระบุถึงบริเวณถนนที่ใช้กฎพิเศษในการขับขี่บนทางหลวงพิเศษและถนนทางเข้า/ออก ไปยัง/จากทางหลวงพิเศษ โปรดดูที่พระราชบัญญัติการจราจรบนถนนมาตรา 44-47


ทางหลัก

ป้ายระบุถึงบริเวณถนนที่ใช้กฎพิเศษในการขับขี่บนทางหลักและถนนทางเข้า/ออก ไปยัง/จากทางหลัก โปรดดูที่พระราชบัญญัติการจราจรบนถนนมาตรา 48