ผู้ใช้งานออนไลน์: 12
top

พระราชบัญญัติจราจรทางบก

ทางข้ามทางรถไฟ


 

การขับขี่ข้ามทางรถไฟ  

ผู้ใช้ถนนที่ข้ามทางรถไฟจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ควรขับขี่ข้ามทางข้ามทางรถไฟเมื่อสามารถมองเห็นรถไฟหรือได้ยินว่ารถไฟกำลังเข้ามาใกล้ ผู้ขับขี่จะต้องปรับความเร็วเพื่อให้สามารถหยุดรถก่อนจะถึงรางรถไฟหากจำเป็น การข้ามรางรถไฟจะต้องไม่ชักช้าโดยไม่จำเป็น

ข้อ 2 ผู้ใช้ถนนต้องไม่ข้ามทางข้ามทางรถไฟเมื่อ:

  1. มีหน้าที่หยุดรถจากการให้สัญญาณ
  2. ไม้กั้นทางถูกปิดลงหรือในขณะที่มีสัญญาณเสียงเตือนการปิดหรือการเปิดทางข้าม หรือ
  3. เจ้าหน้าที่รถไฟให้สัญญาณว่ามีรถไฟกำลังเข้าใกล้

ข้อ 3 จะต้องการหยุดรถในระยะทางที่เพียงพอจากรางรถไฟและก่อนสัญญาณหรือไม้กั้นทาง

ข้อ 4 ข้อ 1-3 ยังนำไปใช้กับการข้ามทางแยกอื่นๆ และการขับขี่บนหรือข้ามรางรถไฟที่อยู่ในบนถนน สถานี หรือสิ่งที่คล้ายกันโดยไม่ได้มีการกำหนดเขตไว้ อย่างไรก็ตามไม่ได้ใช้กับรางรถไฟรางเบา

ข้อ 5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการจราจรของประเทศเดนมาร์กสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยเมื่อมีการข้ามทางข้ามรถไฟดังนี้:

  1. การขนส่งที่ช้าหรือหนักเป็นพิเศษ
  2. การขนส่งที่มีความกว้าง ความยาว หรือความสูงเกินกว่ากฎข้อบังคับทั่วไปที่กำหนดไว้ตามมาตรา 84 หรือ
  3. สัตว์ที่กำลังถูกนำหรือต้อนมา

ไม่มีไม้กั้นทาง

ความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุสูงเป็นพิเศษเมื่อข้ามทางข้ามทางรถไฟที่ไม่มีไม้กั้นทาง

มีไม้กั้นทาง

ทางข้ามทางรถไฟที่มีไม้กั้นทางจะมีความปลอดภัยมากกว่าทางข้ามที่มีสัญญาณไฟและเสียงเพียงอย่างเดียว แต่ในทุกสถานการณ์ผู้ขับขี่จะต้องตระหนักเป็นอย่างดีว่ามาตรการทางด้านเทคนิคอาจผิดพลาดได้


ทางข้ามทางรถไฟที่ไม่มีไม้กั้นทาง

“การข้ามทางรถไฟที่ไม่มีไม้กั้นทาง” อาจมีป้ายที่อยู่ด้านล่างระบุไว้ว่า “มองหารถไฟ” หรือ “การเตือนให้หยุดข้างหน้า” เตือนว่ามีทางข้ามทางรถไฟอยู่ข้างหน้า


ทางข้ามทางรถไฟที่มีไม้กั้นทาง

“การข้ามทางรถไฟที่มีไม้กั้นทาง” เตือนเกี่ยวกับว่ามีทางข้ามทางรถไฟอยู่ข้างหน้า


หยุด

“หยุด” ระบุให้ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถก่อนข้ามทางรถไฟ