ผู้ใช้งานออนไลน์: 8
top

กฎจราจรสำหรับผู้ขับขี่

หน้าที่ในการให้ทาง


 

หน้าที่ในการให้ทางอย่างไม่มีเงื่อนไข

ให้ทางกับผู้ที่ขับขี่ทั้งหมดจากทั้งด้านขวาและซ้าย:

 • ออกจากบริเวณที่จอดรถ
 • ออกจากพื้นที่ส่วนบุคคลหรือที่ดิน
 • ออกจากสถานีบริการน้ำมันหรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน
 • ออกจากถนนสายรองที่เห็นได้ชัด เช่น ถนนลูกรัง เส้นทาง หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน
 • ออกจากถนนที่ตัดผ่านทางเดิน เส้นทางรถจักรยาน หรือขอบถนนที่สูงกว่าระดับถนน

หน้าที่ในการให้ทางแก่ทางขวา

 • ให้ทางแก่ผู้ขับขี่ทั้งหมดจากทางด้านขวาและตรวจสอบว่าผู้ใช้ถนนที่มาจากทางด้านซ้ายสามารถให้ทางและจะให้ทางแก่ผู้ขับขี่
 • คุณมีหน้าที่ในการให้แก่ทางด้านขวาหากไม่มีสิ่งอื่นระบุไว้ด้วยป้ายจราจรหรือเครื่องหมายอื่นๆ

ทั่วไป

ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังเป็นพิเศษที่ทางแยก

เมื่อขับขี่ไปยังหรือข้ามถนน ผู้ขับขี่มีหน้าที่ในการให้ทางแก่การจราจรจากทั้งสองฝั่ง (หน้าที่ในการให้ทางอย่างไม่มีเงื่อนไข) หากแสดงด้วยเครื่องหมายจราจรตามมาตรา 95   (ดูด้านล่าง)

หน้าที่ในการให้ทางอย่างไม่มีเงื่อนไขยังใช้เมื่อออกจากบริเวณที่จอดรถ พื้นที่ส่วนบุคคล สถานีบริการน้ำมัน หรือพื้นที่อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันด้านนอกถนน จากเส้นทาง ถนนคนเดิน ถนนลูกรัง หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน และที่มีทางออกจากถนนผ่านทางเดิน เส้นทางรถจักรยาน หรือไหล่ทางไปยังถนนที่ต้องเข้าถึง นักปั่นจักรยานหรือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดเล็กที่ขี่หรือขับขี่ไปยังหรือข้ามถนนจากเส้นทางจักรยาน รวมถึงนักปั่นจักรยานหรือผู้ขับขี่จักรยานยนต์ขนาดเล็กที่เลี้ยวจากเส้นทางจักรยานออกไปยังถนนจะต้องมีหน้าที่ในการให้ทางอย่างไม่มีเงื่อนไข

ในกรณีอื่นที่ผู้ขับขี่ขับในลักษณะที่ทิศทางตัดกัน ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่มีรถคันอื่นอยู่ทางด้านขวาของตนมีหน้าที่ในการให้ทาง (หน้าที่ในการให้แก่ทางขวา) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในมาตรา 18 (ดูด้านล่าง)

ผู้ขับขี่ที่มีหน้าที่ในการให้ทางจะต้องลดความเร็วหรือหยุดรถอย่างชัดเจนในเวลาที่เหมาะสมและตระหนักถึงการปฎิบัติตามหน้าที่ในการให้ทาง สามารถทำการขับขี่ต่อไปเมื่อสามารถขับขี่ได้โดยไม่เป็นอันตรายหรือไม่รบกวนผู้อื่น โดยคำนึงถึงตำแหน่งของยานพาหนะคันอื่นบนถนน ระยะห่างที่ปลอดภัย และความเร็วของรถคันอื่น

ผู้ขับขี่ไม่ควรเลี้ยวซ้ายก่อนหากรบกวนรถที่สวนทางมา เมื่อเลี้ยวขวาผู้ขับขี่อาจรบกวนนักปั่นจักรยานและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดเล็กที่กำลังขับไปข้างหน้า หากเส้นทางจักรยานเชื่อมต่อกับถนนซึ่งอนุญาตให้ขับขี่ได้ทั้งสองทิศทาง (เส้นทางจักรยานที่มีสองทิศทาง) ผู้ขับขี่ไม่ควรเลี้ยวซ้ายก่อนหากรบกวนนักปั่นจักรยานและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดเล็กที่ตรงไปข้างหน้า โดยใช้กฎเดียวกันเมื่อเลี้ยวขวาผ่านนักปั่นจักรยานและผู้ขับขี่จักรยานยนต์ขนาดเล็ก ในทำนองเดียวกันจะมีการใช้กฎในการขับขี่เมื่อข้ามหรือออกจากถนนด้านนอกทางแยก

ผู้ขับขี่ที่เข้าใกล้หรือขับเข้าสู่ทางแยกจะต้องขับขี่บนทางแยกโดยไม่รบกวนผู้อื่นอย่างไม่จำเป็น หากผู้ขับขี่ที่เกี่ยวข้องถูกบังคับให้หยุดที่ทางแยก ทางแยกที่การจราจรถูกควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจร ผู้ขับขี่ไม่ควรขับเข้าสู่ทางแยกแม้ว่าสัญญาณไฟจราจรจะเป็นสีเขียว หากผู้ขับขี่ในบริเวณนี้ตระหนักดีว่าไม่สามารถออกจากทางแยกก่อนสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีเขียวเพื่อข้ามการจราจรได้ เนื่องจากสภาพการจราจร


มาตรา

มาตรา 18 การเลี้ยว การถอยหลัง และการเปลี่ยนช่องจราจร ฯลฯ

ก่อนเลี้ยวหรือถอยหลัง ผู้ขับขี่ต้องแน่ใจว่าเคลื่อนที่ได้โดยไม่เป็นอันตรายหรือรบกวนต่อผู้อื่น การเลี้ยวจะต้องขับขี่ในลักษณะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายยกเว้นสภาพการจราจรไม่อำนวย

ข้อ 2 ก่อนที่จะขับออกจากขอบถนนด้วยการเปลี่ยนช่องจราจรหรือการเปลี่ยนยานพาหนะไปยังตำแหน่งอื่นๆ ผู้ขับขี่จะต้องแน่ใจว่าสามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่เป็นอันตรายหรือรบกวนต่อผู้อื่น โดยใช้กฎเดียวกันเมื่อผู้ขับขี่ต้องการหยุดรถหรือลดความเร็วลงอย่างรวดเร็ว

ข้อ 3 ในช่องจราจรสำหรับเร่งความเร็ว ผู้ขับขี่จะต้องปรับความเร็วให้เข้ากับการจราจรในช่องจราจร ซึ่งจะต้องใช้ในระหว่างการขับขี่ที่ต้องใช้ความต่อเนื่อง และออกจากช่องจราจรสำหรับเร่งความเร็วเมื่อทำได้โดยไม่เป็นอันตรายหรือรบกวนผู้อื่น ผู้ขับขี่ในช่องจราจรสำหรับเร่งความเร็วที่มีการจราจรขับขี่อยู่จะต้องขับออกจากช่องจราจรสำหรับเร่งความเร็วโดยลดความเร็วลงหากจำเป็น

ข้อ 4 ในกรณีที่ช่องจราจรที่สงวนไว้สำหรับการจราจรในทิศทางเดียวกันลดจำนวนลง ผู้ขับขี่จะต้องปรับการขับขี่ตามข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงโดยคำนึงถึงการใช้ถนนร่วมกัน รวมถึงการปรับเปลี่ยนความเร็วที่จำเป็น ซึ่งใช้กฎเดียวกันกับการรวมช่องจราจรสองช่องจราจร

ข้อ 5 ต้องใช้ช่องจราจรสำหรับชะลอความเร็วทันทีที่จุดเริ่มต้นของช่องจราจร ซึ่งใช้กฎเดียวกันกับช่องจราจรที่สงวนไว้สำหรับการจราจรบางประเภท รวมถึงช่องจราจรที่ใช้สำหรับการเลี้ยว

มาตรา 95 กฏข้อบังคับทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องหมาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการออกแบบและความหมายของ:

 1. ป้ายจราจร
 2. เครื่องหมายจราจรบนถนน
 3. สัญญาณไฟจราจรและ
 4. เครื่องหมายหรือการออกแบบอื่นๆ บนถนนหรือด้านข้างถนนเพื่อควบคุมหรือชี้นำการจราจร
  ข้อ 2 กฎจราจรสามารถเปลี่ยนแปลงจากเครื่องหมายตามข้อ 1
  ข้อ 3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังได้กำหนดให้มีการใช้เครื่องหมายในมาตรา 1 รวมถึงการได้รับความยินยอมจากตำรวจ
  ข้อ 4 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสามารถกำหนดว่ากฎระเบียบและมาตรฐานทางเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรนั้นจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดการจราจรบนถนนที่กำหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

หน้าที่ในการให้ทางอย่างไม่มีเงื่อนไข

ป้ายระบุว่าผู้ขับขี่รถยนต์ขับขี่ไปที่ถนนหรือข้ามถนนมีหน้าที่ให้ทางกับการจราจรที่ขับขี่จากทั้งสองฝั่ง (หน้าที่ในการให้ทางอย่างไม่มีเงื่อนไข) โดยปกติจะใช้เชื่อมต่อกับป้าย S 11 เส้นหยุดเพื่อให้ทาง

เมื่อใช้ร่วมกับแผ่นป้าย U 1 และ UB 11.1 ด้านล่างของป้าย โดยที่ป้ายจราจรใช้สำหรับการเตือนของป้าย B 11 และ B 13 ตามลำดับ D 12 บังคับทิศทางการจราจรในป้ายวงเวียน ซึ่งอาจอยู่ด้านล่างของป้าย B 11


หยุด

ป้ายบระบุว่าผู้ขับขี่รถยนต์มีหน้าที่ให้ทางอย่างไม่มีเงื่อนไขและต้องหยุดรถก่อนขับเข้าสู่ทางแยกหรือก่อนขับผ่านทางรถไฟ นักปั่นจักรยานและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เส้นทางจักรยานอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถเลี้ยวขวาไปตามเส้นทางจักรยานไปตามทางด้านขวาของถนนที่ตัดกันโดยไม่หยุดตรงทางแยก หากไม่เป็นการรบกวนผู้ขับขี่รายอื่น สำหรับเส้นทางรถไฟ ป้ายตั้งอยู่ด้านล่าง A 74 ป้ายทางตัดผ่านเสมอระดับ โดยปกติจะใช้เชื่อมต่อกับป้าย S 13 เส้นหยุด โปรดดูมาตรา 55


เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการทดสอบภาคทฤษฎี

การทดสอบภาคทฤษฎีออนไลน์

คุณจะสามารถเข้าถึงตัวเลือกของคำถามแบบเลือกตอบมากกว่า 1,000 รายการ การทดสอบภาคทฤษฎีของเราได้รับการทดสอบกับนักเรียนมากกว่า 140 คนก่อนที่เราจะนำมาใช้ ทุกคนผ่านในครั้งแรก

หน้าที่ปฏิบัติต่อคนเดินเท้า

ผู้ขับขี่ต้องเผชิญกับหรือขับขี่ผ่านถนนคนเดินเท้าจะต้องให้เวลากับคนเดินเท้าเพื่อที่จะเดินหลบไปทางด้านข้าง และรวมถึงให้พื้นที่ที่เพียงพอกับคนเดินเท้าบนถนน

ผู้ขับขี่ที่ขับขี่บนบาทวิถี หรือทางเท้า หรือเส้นทางเดิน หรือรวมถึงขับขี่เข้าไปในช่องจราจรจากทางออกจากพื้นที่ส่วนบุคคลด้านข้างถนนจะต้องให้ทางแก่คนเดินเท้า ซึ่งใช้กฎเดียวกันกับการขับขี่ไปยังหรือข้ามถนนคนเดินเท้า

สำหรับการขับขี่บนถนนคนเดินเท้า ผู้ขับขี่จะต้องแสดงความระมัดระวังและการคำนึงถึงคนเดินเท้าเป็นพิเศษ

ที่ป้ายรถโดยสารประจำทางหรือรถรางเบาซึ่งตั้งอยู่ที่ริมเส้นทางรถจักรยานที่ผู้โดยสารไม่สามารถขึ้นหรือลงจากรถในพื้นที่ที่กำหนดไว้เป็นพิเศษเพื่อจุดประสงค์นี้ ดังนั้นนักปั่นจักรยานบนเส้นทางรถจักรยานจะต้องให้ทางและหยุดให้กับผู้โดยสารขึ้นและลงจากรถหากจำเป็น

สำหรับการเลี้ยวที่ทางแยก ผู้ขับขี่จะต้องไม่เป็นอันตรายต่อคนเดินเท้าที่เดินผ่านช่องจราจรที่ต้องถูกใช้ระหว่างที่มีการขับขี่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งใช้กฎเดียวกันกับการขับขี่ข้ามหรือออกจากช่องจราจรนอกทางแยก

สำหรับทางม้าลายในสถานที่ที่มีการควบคุมการจราจรโดยตำรวจหรือสัญญาณไฟจราจร ผู้ขับขี่จะต้องให้ทางแก่คนเดินเท้าที่กำลังข้ามถนน ถึงแม้ว่าสัญญาณไฟจราจรหรือการควบคุมของตำรวจจะแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถขับผ่านทางม้าลายไปได้ก็ตาม ในกรณีที่มีทางม้าลายอยู่ที่ทางแยก ซึ่งหลังจากเลี้ยวเข้าทางแยกผู้ขับขี่จะต้องผ่านทางม้าลาย และผู้ขับขี่จะต้องขับขี่ด้วยความเร็วต่ำที่เหมาะสมและหยุดรถเพื่อให้คนเดินเท้าที่อยู่บนทางม้าลายหรือกำลังจะก้าวลงบนทางม้าลายข้ามผ่านไปก่อนหากจำเป็น

ผู้ขับขี่ที่เข้าใกล้ทางม้าลายที่ไม่ได้มีการควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจร จะต้องปรับความเร็วเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายหรือรบกวนคนเดินเท้าที่อยู่บนทางม้าลายหรือกำลังจะก้าวลงบนทางม้าลาย ผู้ขับขี่จะต้องหยุดรถเพื่อให้คนเดินเท้าข้ามถนนผ่านไปก่อนหากจำเป็น

ผู้ขับขี่ต้องหลีกเลี่ยงการหยุดรถบนทางม้าลายโดยเว้นระยะห่างที่เหมาะสมที่เป็นไปได้